برنامه‌ریزی و مشاوره در تولید محصولات و ارائه خدمات

کنسرسیوم دیالیز ایران به پشتوانه توان علمی و تجربی اعضای خود ارتباط مفید و مؤثر با انجمن‌ها، مراکز علمی و اجرایی و مشاوره با صاحب‌نظران، هسته فکری ارزشمندی را سازمان‌دهی کرده‌است که با شناخت مبتنی بر داده‌های آماری موثق، قادر به تحلیل واقع‌بینانه ‌از وضع موجود، برآورد نیازهای آینده و ارائه طرح‌های پیشنهادی برای افق‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. بارزترین نمونه ‌از این دست، تدوین برنامه دیالیز 1400 است که در بهمن‌ماه سال 1392 تدوین و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد. همچنین پیش‌نیاز بهبود و ارتقای عملکرد مراکز دیالیز، خدمات مشاوره برای پیشنهاد شیوه‌ها و ملزومات بهبود وضعیت است. شرکت اسمارت عضو فعال کنسرسیوم در این عرصه ‌است که پس از بررسی وضعیت موجود و نیازسنجی، مشاوره خود را در محورهای زیر ارائه می‌دهد: