کارگاه آموزشی پرستار و دیالیز (15-16 آذر 1394- اراک)

عنوان کارگاه مدرس فارسی انگلیسی
آناتومی و فیزیولوژی کلیه و نارسایی حاد و مزمن آقای علی عبدی -
مکانیسم‌های دیالیز خانم مژگان نصیری -
انواع و خصوصیات صافی ها آقای ناصر طبخی -
کفایت دیالیز آقای ناصر طبخی -
تصفیه آب و RO آقای بهنام هوشیاری پور -
عوارض حین دیالیز خانم سودابه سمیعی نژاد -
تاثیر شاخصهای کیفی تجهیزات پزشکی بر کیفیت درمان آقای علی عبدی -
دسترسی عروقی خانم سودابه سمیعی نژاد -
محلول همودیالیز (آب و الکترولیت) آقای بهنام هوشیاری پور -
پروفایلینگ - -