انتشارات

نشریه

نشریه دیالیز

ماهنامه دیالیز (رایگان)

ویژه بیماران دیالیزی ، پرستاران و پزشکان

سابقه‌انتشار : بالغ بر یکصد شماره

صاحب امتیاز : شرکت مدی‌تک‌سیس

مدیر مسئول : دکتر رامبد حاجی پور

سالنمای آماری و سالنامه

سالنمای آماری دیالیز

مجموعه آمار تخصصی و کاربردی دیالیز

گرداوری و انتشار : کنسرسیوم دیالیز ایران

با برنامه‌ریزی انتشار سالیانه

نسخه‌اول : خرداد 1392

سالنامه تخصصی دیالیز

حاوی اطلاعات کاربردی

گاهشمار تخصصی و تاریخی

معرفی کنسرسیوم ، شرکت‌ها، محصولات و خدمات

دست اندرکاران ، مراکز درمانی ، پزشکان و رویداد ها

گزیده آمار و اطلاعات تخصصی و ...

دوره‌انتشار: سالانه

کتاب ها

کتاب تغذیه برای بیماران همودیالیز

حاوی اطلاعات کاربردی

گاهشمار تخصصی و تاریخی

معرفی کنسرسیوم ، شرکت‌ها، محصولات و خدمات

دست اندرکاران ، مراکز درمانی ، پزشکان و رویداد ها

گزیده آمار و اطلاعات تخصصی و ...

دوره‌انتشار: سالانه

دانلود

دیالیز اطفال

حاوی اطلاعات کاربردی

گاهشمار تخصصی و تاریخی

معرفی کنسرسیوم ، شرکت‌ها، محصولات و خدمات

دست اندرکاران ، مراکز درمانی ، پزشکان و رویداد ها

گزیده آمار و اطلاعات تخصصی و ...

دوره‌انتشار: سالانه

راهنمای دیالیز برای پرستاران

حاوی اطلاعات کاربردی

گاهشمار تخصصی و تاریخی

معرفی کنسرسیوم ، شرکت‌ها، محصولات و خدمات

دست اندرکاران ، مراکز درمانی ، پزشکان و رویداد ها

گزیده آمار و اطلاعات تخصصی و ...

دوره‌انتشار: سالانه